Gemondo x Socialgiver ร่วมแบ่งปันความสุขเพื่อสังคม

เมื่อมุมมองและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์อาจไม่ใช่เหตุผลเดียวในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เพราะปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันคือวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของแบรนด์ ในการดำเนินการธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ไม่ใช่เพียงภาพลักษณ์ทางการตลาดเท่านั้น

Gemondo มุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยคัดสรรแหล่งวัตถุดิบและทุกกระบวนการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น คุณสามารถมั่นใจได้เลยว่า คุณได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมธุรกิจที่ยึดหลักการธรรมาภิบาล และการดำเนินธุรกิจโดยใส่ใจคนในสังคม

เพื่อเป็นส่วนขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวไปยังอนาคตที่ดีกว่าเดิม Gemondo ร่วมกับ Socialgiver แพลตฟอร์มที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในการช็อปสินค้าเพื่อสังคม เชื่อมโยงรูปแบบในการช่วยเหลือสังคมให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ โดยสามารถช็อปเครื่องประดับอัญมณีแท้จาก Gemondo ในข้อเสนอที่พิเศษที่สุด พร้อมกับสนับสนุนการระดมทุนในโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม และหนุนให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น

สนับสนุนโครงการ SATI Foundation ผ่านการช็อปคอลเล็กชัน Zodiac คลิก
สนับสนุนโครงการ Catster by Kingdom of Tigers ผ่านการช็อปคอลเล็กชัน Queen of Heart & Paws คลิก

ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจ Gemondo มุ่นมั่นสร้างสังคมไทยให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนของการสร้างอนาคตที่ดีร่วมกันในสังคม เพื่อปัจจุบัน และอนาคตที่ดียิ่งขึ้นต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง


You may also like

View all
Example blog post
Example blog post
Example blog post