Tính bền vững


Chúng tôi cố gắng làm việc có trách nhiệm với tất cả các cộng đồng nơi chúng tôi cung cấp nguyên liệu thô. Tất cả các tài liệu có nguồn gốc từ các nhà cung cấp là thành viên của Hội đồng trang sức có trách nhiệm được chứng nhận (RJC). Các điều kiện môi trường và phúc lợi xã hội của các cộng đồng mà chúng tôi làm việc là cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi, bằng cách tập trung vào các vấn đề nó cho phép chúng tôi không chỉ tạo ra sinh kế bền vững trong cộng đồng mà còn tăng cường chuỗi cung ứng và giá trị tổng thể của chúng tôi cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi không chấp nhận việc mua lại các nguyên liệu thô phi đạo đức như kim cương máu hoặc sử dụng chế độ nô lệ và lao động trẻ em. Gemondo Không chấp nhận những mục này. Có thể tìm thấy thêm thông tin tại Responsible Sourcing

Gemondo thuộc sở hữu của Pranda Jewelry Public Company Limited, một phần của United Nation Global Compact năm 2002. Cũng như là một phần của sự phát triển bền vững của UN Sustainable Development Goals