253R7293-01_925-Sterling-silver-oval-green-jade-ring
253R7293-01_925-Sterling-silver-oval-green-jade-ring
253R7293-01_925-Sterling-silver-oval-green-jade-ring
253R7293-01_925-Sterling-silver-oval-green-jade-ring
253R7293-01_925-Sterling-silver-oval-green-jade-ring
253R7293-01_925-Sterling-silver-oval-green-jade-ring
Irregular Sterling Silver 925 Oval Green Jade & Topaz Ring
Gemondo-jewelry-box

Irregular Sterling Silver 925 Oval Green Jade & Topaz Ring

Regular price2,250.00 ฿
/
Tax included. Shipping calculated at checkout.
  • Free domestic shipping
  • 90-days warranty
  • Certificate of authenticity
  • All products are made from genuine colored gemstones

Size

Behold the captivating allure of our Irregular Green Jade Ring, a symbol of harmony and balance. Crafted with passion and expertise, this ring features a dyed green jade gemstone in an oval shape, measuring 9x7mm, imbued with the rich symbolism of jade – representing peace, wisdom, and prosperity. And a white topaz stone, measuring 2.70mm, adding a touch of luminosity to the enchanting allure of the green jade.

Set delicately in sterling silver, this ring embodies the perfect fusion of nature's elegance and artisanal craftsmanship. Whether worn as a symbol of serenity or as a statement piece of bohemian chic, it promises to elevate your style with its unique charm and significance. Embrace the enchantment of irregularity and let your inner strength and beauty shine with our this jewelry set.

Product Detail:
- Diameter: 15.28mm
- Height: 8.98mm
- Material: 925 Sterling silver

Gemstone:
- Jade, Jadeite: A symbol of well-being, longevity, and the healing

Explore the enchanting world of Gemondo's Irregular Collection, where beauty is found in the unexpected. Each piece in this collection celebrates the allure of irregularity, showcasing organic shapes and captivating textures that defy convention. Whether worn as standalone statement pieces or layered to create a personalized look, the Irregular Collection invites you to embrace your unique style and add a touch of unconventional elegance to your jewelry collection.

Biểu đồ kích thước vòng

1. Nếu sử dụng nhẫn để đo.

2. Nếu đo một ngón tay.

3. Nếu sử dụng sizer vòng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với đại lý dịch vụ khách hàng của chúng tôi qua tài khoản Line: @gemondo_th

Free domestic standard delivery.  For fast delivery option please consult our customer service.

Bảo đảm

Niềm tin của chúng tôi là các sản phẩm nên được chế tạo để tồn tại; do đó Gemondo Tôi tự hào cung cấp bảo hành trọn đời để ủng hộ yêu cầu đó. Nhưng nếu có thiệt hại từ thiệt hại phi sản xuất, sẽ có thêm một khoản phí cho điều đó.

Chính sách hoàn trả

Nếu bạn không hài lòng với việc mua hàng của mình, yêu cầu hoàn tiền / thay thế sẽ được chấp nhận tối đa 7 ngày sau khi nhận được hàng hóa của bạn. Hàng hóa phải được trả lại bằng hộp trình bày và nội dung ban đầu của bưu kiện. Khách hàng chịu trách nhiệm về phí giao hàng của sản phẩm được trả lại.

Tiền hoàn lại sẽ được ghi có thông qua phương thức thanh toán ban đầu. Tùy thuộc vào ngân hàng của bạn, việc hoàn tiền có thể mất đến 15 ngày để quay lại tài khoản của bạn. Nếu bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng, khoản hoàn trả của bạn sẽ xuất hiện trên sao kê đến hạn tiếp theo của bạn.

GEMONDO

Founded in the United Kingdom. The brand focused on selling genuine gemstone jewelry since 2006

Findout more

Include in all purchase

Jewelry box with warranty card

Optional Giftbox Availble

Gift giving or present make perfect with our custom giftbox

14 Days satisfaction guarantee

In the event that you are not satisfy with our product. You can return up to 14 days after you've recievd it for a full refund

Jewelry care

Clean your jewelry with a gentle brush with a warm solution and dish detergent. Always ensure you use a gentle, soft bristled brush. Make it dry and and store in a jewelry box or a pouch.

For a pearl jewelry, clean it with mild soapy water. Do not use ammonia-based cleaners or detergents, dry it with a soft, lint-free cloth and store in a jewelry box or a pouch.


Recently viewed